University of Pittsburgh BradfordDirectory
Songer, Dan
  Songer Dan
  Mr. Dan Songer
  Director of Campus Police and Safety
  Campus Police and Safety
  songer@pitt.edu 
  814-362-7509
  Campus Police Building